Binary Pawn - Uvjeti korištenja

TOS - Uvjeti usluge, uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja usluga obrta za računalne djelatnosti Binary Pawn vl. Domagoj Poljaković (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između obrta Binary Pawn, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Čaplja IV/18, upisano u obrtni registar u Slavonskom Brodu s matičnim brojem subjekta upisa (MBO) 98599763, kao pružatelja usluga koje unutar svojeg predmeta poslovanja pruža obrt za računalne djelatnosti Binary Pawn, a koje usluge su objavljene na web stranici www.binarypawn.com i poznate/prezentirane kroz brand “Binary Pawn”, i Korisnika usluge, kako je on definiran daljnjim odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Zasnivanje ugovornog odnosa

Binary Pawn pruža Usluge na temelju Ugovora sklopljenog između Binary Pawna i Korisnika Usluge, čiji sastavni dio su ovi Uvjeti. Sklapanjem Ugovora s Pružateljem, Korisnik ujedno nedvojbeno potvrđuje da je pročitao sadržaj ovih Uvjeta korištenja, te da isti u cijelosti prihvaća kao obvezujuće

Ugovor se sklapa između Binary Pawna (Pružatelja Usluga) te Vlasnika Usluge, odnosno osobe u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je naručena usluga. Korisnik može izvršiti narudžbu putem stranice Poslužitelja, pismenim ili usmenim putem.

Po zaprimljenoj narudžbi, Pružatelj će ispostaviti ponudu Korisniku za naručene Usluge, koje će započeti sa izradom po primitku uplate. Usluge Pružatelja plaćaju se unaprijed (avansno) 25%, te ostatak pri završetku projekta.. Avansno plaćanje preduvjet je za pružanje Usluge. Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u iznosu od 25% ( 1/4 ) sjednu na žiro- račun Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva ne sjednu na žiro račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne 25% iznosa po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.

Dostupni načini plaćanja su: uplata na žiro račun, paypal te kriptovalute.

Korištenje usluga

Račun koristi samo kupac ili firma koja je kupila uslugu. Vlasnik računa ne smije davati podatke nikakvoj trećoj osobi. Ukoliko i da, Binary Pawn ne odgovara za nastalu štetu. Preporuča se da podaci o usluzi budu samo kod vlasnika!

Bilo kakvo vrijeđenje djelatnika supporta ili nepristojno (neljubazno) ponašanje može rezultirati trajnim suspendiranjem svih usluge bez mogućnosti povrata novca.

Korisnik je suglasan da će Usluge biti korištene isključivo za zakonite svrhe. Zakoni Republike Hrvatske se primjenjuju na ovaj Ugovor te korištenje Binary Pawn Usluga.

Zabranjeno je korištenje

  • Nelegalni materijali djela zaštićena autorskim pravima, komercijalne audio, video, ili muzičke datoteke, kao i svaki drugi materijal koji je u suprotnosti s zakonskom regulativom.
  • Materijal za odraslu publiku svaki vid pornografije, erotskih fotografija ili drugog neprimjerenog sadržaja. Definicija takvog sadržaja ostavljena je a slobodnu procjenu Pružatelja.
  • Piratski software, malware, phreaking, hacking, razbijanje lozinki, DDoS controleri, penetration testing software, kao i stranice koje objavljuje linkove na spomenute materijale
  • Nasilje protiv ljudi, životinja ili imovine, promicanje ilegalnih aktivnosti, nezakonit, prijeteći, uznemirujući govor, poticanje na terorizam. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Pružatelja

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kakvoću i istinitost informacija, aplikacija, podataka, slika, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem weba, elektroničke pošte ili ostalih internet usluga.

Pružatelj zadržava pravo taj isti sadržaj izbrisati sa servera bez prethodne najave, te vlasnika računa na kojem se nalazi server privremeno suspendirati ili isključiti zauvijek, bez obzira na trajanje najma.

Prava i obveze Korisnika i Pružatelja

Korisnik je odgovoran dostaviti adresu elektronske pošte koja nije dio Usluge odnosno koja ne ovisi o Usluzi, radi održavanja mogućnosti dvosmjerne komunikacije. Ukoliko dođe do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti u tu svrhu.

Korisnikova je odgovornost osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i ažurirani u bilo kojem trenutku korištenja Usluge. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primitak obavijesti Korisniku. Korisnik može promijeniti kontakt e-mail u svakom trenutku putem tehničke podrške ili panela.

Pružatelj će Korisniku prije isteka Usluge slati obavijesti o isteku Usluge te ponude za produženje Usluge elektronskom poštom. Obavijesti o isteku Usluge šalju se u nekoliko navrata prije isteka, ovisno o vrsti Usluge. Ponude za produženje Usluga sa vremenskim istekom odnose se na razdoblje od datuma isteka Usluge do isteka sljedećeg obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje Usluge sa vremenskim istekom određeno je prilikom narudžbe. Korisnik može zatražiti promjenu obračunskog razdoblja za Usluge sa vremenskim istekom slanjem pismenog zahtjeva Pružatelju.

Korisnik je dužan pravovremeno, prije datuma isteka Usluge, uplatiti ponudu za produženje Usluge ukoliko Usluga nije pravovremeno otkazana. U slučaju nepravovremenog plaćanja Ponude za produženje usluge, Pružatelj će prekinuti pružanje Usluge bez obavještavanja Korisnika. Ukoliko Korisnik zbog kašnjenja s uplatom izvan datuma isteka usluge trpi gubitak i štetu, Pružatelj neće snositi troškove niti biti odgovoran za gubitak i štetu Korisnika.

Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Pružatelja Usluga.

Korisnik je dužan čuvati sve korisničke podatke u tajnosti i u dosegu samo onim osobama koje moraju znati takve podatke, te se pobrinuti da su te osobe upoznate sa povjerljivom prirodom takvih podataka. Korisnik će se pridžavati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za korištenje Usluga.

Odgovornost od gubitka podataka

Pružatelj nije odgovoran za nastalu štetu na datotekama servera ako su one napravljene od strane korisnika, nakon prijave problema, otkloniti će se u najkraćem mogucem roku. Pored redovnih sigurnosnih kopija koje redovno provodimo, preporučujemo Korisniku da ih također radi.

Pružatelj se neće smatrati odgovornim u slučajevima: kvar na hardverskoj ili sofverskoj opremi hostinga, mrežnih ispada od trećih strana, utjecaja više sile ili neispravnog korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača RH (NN br. 79/07, 125/07 -isp., 79/09, 89/09 -isp.) Korisnici koji su potrošači mogu prigovor na kvalitetu usluga Pružatelja dostaviti u pisanom obliku:

  • Na e-mail adresu: complaint@binarypawn.com

Odgovor na primljeni prigovor Pružatelj će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, u roku od 15 dana od primitka prigovora.

Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati rješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija. U slučaju spora, nadležan je Trgovački sud u Osijeku odnosno Općinski sud u Slavonskom Brodu, ovisno o prirodi spora.

Izmjene i dopune ovih uvjeta

Ovi opći Uvjeti stupaju na snagu i počinju se primjenjivati na sve Korisnike usluga na dan objave na web stranici Pružatelja. Binary Pawn zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete. Sve izmjene ovih Uvjeta Pružatelj će objaviti na svojim službenim internetskim stranicama sukladno važećim propisima.

Scroll to top

Subscribe now to our newsletter !

Subscribe to our newsletter and follow our content closely.
Receive news based on what has to do with you.

Please enter your name.
Looks good.
Please enter a valid email address.
Looks good.
Please accept the terms to continue.
Your message was sent successful. Thanks. Sorry. We were unable to send your message.